ادامه مطلب
inverted-hammer-shooting-star
۳۰ آذر ۱۳۹۷

کماندوهای منفرد – الگوهای شمعی

الگوهای شمعی منفرد. چکش و مرد به دار آویخته. چگونگی تشخیص الگوهای کندلی منفرد. چکش معکوس و ستاره ثاقب.